Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Tạo một service với .Net 2005 như thế nào?

Đầu tiên, đừng nghĩ window service là gì mờ ảo, bản chất nó cũng là một application chạy một cách xấu xí không có giao diện, và luôn làm điều dấu dấu diếm diếm không ai thấy.
Để tạo một window service bằng C# với VS .Net 2005, các bạn click vài nút chuột sau:

Step1: Trong Microsoft Visual Studio -> File -> New -> Project.. (Ctrl + Shift + N)

Visual C# -> Window Service (1) -> đặt Project name -> OK

Step2: Bạn nên đặt lại tên service của mình: Right click trên màn hình Service1.cs [Design] -> Properties -> sử nội dung ô text box "ServiceName" thành tên service của bạn. Nhấn F7 để vào vùng code của Service1.cs. Tại cửa sổ code bạn sẽ thấy 3 phương thức cơ bản:
public partial class Service1 : ServiceBase
{
public Service1()
{
InitializeComponent();
}
protected override void OnStart(string[] args)
{
// TODO: Add code here to start your service.
}
protected override void OnStop()
{
// TODO: Add code here to perform any tear-down necessary to stop service.
}
}

Step3: Bây giờ, bạn đã có thể build được service1 thành công. Nhưng vẫn chưa đủ để triển khai service1 vào danh sách service có trong hệ thống. Để làm điều đó, bạn cần phải gắn thêm cho service bộ installer:
Từ màn hình Service1.cs[Design] -> Right click -> Add Installer

Ở màn hình ProjectInstaller.cs[Design] có 2 component là serviceInstaller và serviceprocessInstaller.
- serviceInstaller sẽ giữ những thuộc tính về service sẽ được cài đặt bao gồm: StartType (Automatic, Manual, Disabled), Service description, .. để làm service tự động hoạt động khi mở máy, bạn cần chọn chế độ StartType = Automatic
- serviceprocessInstaller sẽ giữ thông tin tài khoản có sử dụng service: Account, Parent... ở các chế độ khác nhau của Account sẽ ảnh hưởng đến quyền hạn thực thi của service.

Ok!!Hoàn thành bước này, coi như bạn đã tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho một service chạy trong hệ thống. Điều cần làm tiếp theo là hoàn chỉnh chức năng của service và install service vào hệ thống.
Chúc các bạn thành công.

Hints: Để kiểm tra các services chạy trong hệ thống, bạn chọn Start -> Run.. -> services.msc. Nếu có thông báo lỗi thì có nghĩa là bạn không đủ quyền hạn để kiểm tra danh sách service.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét