Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Cách tạo tool install/uninstall services trong .NET 2005

Trong Visual Studio 2005 professional edition

Tạo tool install services:
Tools -> External Tools.. -> Add..

- Title: Install this service
- Command: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe
(chỉ đúng nếu .Netframework được cài ở ổ C:\Windows\"
- Arguments: $(TargetName)$(TargetExt)
- Initial Directory: $(TargetDir)
- OK

Tạo tool uninstall services:
Tools -> External Tools.. -> Add..

- Title: UnInstall this service
- Command: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe
(chỉ đúng nếu .Netframework được cài ở ổ C:\Windows\"
- Arguments: /u $(TargetName)$(TargetExt)
- Initial Directory: $(TargetDir)
- OK

2 tools này chỉ có hiệu quả với các dạng project windows services.
sau khi install service, vào run -> services.msc (hoặc vào Control Panel -> Administrator Tools -> Services) để kiểm tra danh sách các services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét