Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Web PHP - Đơn giản một controller, một view

Bước kế tiếp để thao túng được CI là biết tạo các "Controller" xử lý và "View" thể hiện theo kiến trúc của CI.
Tạo một Controller đơn giản: CI framework được xây dựng trên nền php OOP, nên mỗi một controller của CI được tạo là một class với dẫn xuất gián tiếp hoặc trực tiếp từ lớp cơ bản "Controller" của CI.
- Qui cách đặt tên controller: capital first letter. Ví dụ: class MynewController extern Controller { }. Tên file lưu controller nên ở dạng lower case để phù hợp cho server window lẫn linux khi triển khai sau này. Tạo một controller đơn giản load một view đơn giản:

/* saved file name: /cibase/system/application/controller/controllerhome.php */


class ControllerHome extends Controller {

//hàm khởi dựng controller
function ControllerHome()
{
parent::Controller();
}

//hàm index truy cập mặc định controllerhome
function index()
{
$this->load->view('view_home');
}
?>
và View đơn giản:

/* saved file name: /cibase/system/application/view/view_home.php */
[html]
[head][title] A simple view of ControllerHome [/title][/head]
[body][p] Load view succeed in {elapsed_time} seconds [/p][/body]
[/html]

Cấu hình để chuyển controller mặc định khi truy cập url (http://localhost/cibase):
--> file: /cibase/system/application/config/route.phps
*line: 43 $route['default_controller'] = "welcome"; -> $route['default_controller'] = "controllerhome";

Okie, bây giờ ta truy cập lại vào địa chỉ http://localhost/cibase/ để hưởng thành quả lao động :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét