Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Web PHP - Symfony: Symfony Vietnam tutorial page

Lang thang tìm hiểu về Symfony:
Nội dung: Thực hành Symfony trong 24 ngày
Link chính: http://www.symfony-project.org/
Link download: http://www.symfony-project.org/installation
Các link học theo ngày:

Ngày 1: Bắt đầu dự án

Ngày 2: Mô tả dự án

Ngày 3: Data Model

Ngày 4: Controller và View

Ngày 5: Routing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét