Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

C# .Net Bonus: My Code Snippets Library

public method:
public void Method()
{
return (void);
}
private method:
private void Method()
{
return (void);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét