Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

JavaCard Cơ bản: 1 - Vòng đời của một "Cardlet"

Kiến thức nền tảng là điều kiện cơ bản để khởi đầu, mình trở lại với lý thuyết một tí.
Theo đặc điểm kỹ thuật, vòng đời của một Applet bắt đầu từ khi "em" được đăng ký vào card với phương thức Applet.register() . JCRE (JavaCard Runtime Environment) sẽ tương tác với applet thông qua các phương thức tĩnh của applet là: install, select, deselect process.

Phương thức install():
Khai báo:
public static void install(
byte[] bArray, short bOffset
, byte bLength )
throws ISOException;
- Khi applet được cài đặt vào JC, phương thức install được thực thi một lần duy nhất cho mỗi thể hiện của applet. Các phương thức khởi dựng không nên được truy cập một cách trực tiếp mà phải thông qua phương thức install. Nhiệm vụ chính của phương thức install là tạo thể hiện của applet thông qua các constructor và đăng ký applet với JCRE thông qua phương thức register(). Chỉ khi được đăng ký thành công, JCRE mới có thể cho phép thao tác lệnh APDU với applet.

Phương thức register(..):
Khai báo:
protected final void register()throws SystemException;
protected final void register(
byte[] bArray,short bOffset
,byte bLength)throws SystemException;
- Phương thức này được dùng để đăng ký một thể hiện của ứng dụng "cardlet" với JCRE với một mã (AID) xác định. Mã AID xác định bởi một chuỗi Hexadecimal, có độ dài trong khoảng 5-11 bytes (1byte = 8bits). Mã AID này là tham số đầu vào cho lệnh Select applet. Thông thường, phương thức register() được gọi từ thân của phương thức install() để applet được đăng ký với JCRE 1 lần cho mỗi card.

Phương thức select():
Khai báo:
public boolean select();
- Phương thức select() cho phép chuyển quyền nhận lệnh cho một thể hiện của Applet. Phương thức select applet được JCRE thực thi khi JCRE nhận được lệnh SELECT FILE APDU cùng một mã Applet từ thiết bị. Việc select Applet sẽ chuyển trạng thái applet từ deselect -> select và cho phép applet nhận các lệnh từ bên ngoài thông qua phương thức process() do JCRE chuyển giao. Tuy nhiên, trước khi select Applet, JCRE sẽ tự động thực hiện hành động deselect() một (hoặc các) applet đã được select trước đó.

Phương thức process():
Khai báo:
public void process(APDU apdu) throws ISOException;
- Sau khi được select(), tất cả các lệnh APDU sẽ được JCRE chuyển cho Applet thông qua phương thước process(). Các nhân xử lý của applet sẽ được thể hiện (hoặc phân hướng xử lý) ở phương thức này. Từ đây, các thao tác dữ liệu, nhận và trả lệnh APDU được thực hiện trên vùng buffer có giới hạn đã được applet đăng ký trong hàm register().

Phương thức deselect():
Khai báo:
public void deselect();
- Phương thức được gọi thực thi bởi JCRE khi có yêu cầu hoặc khi có hành động select một Applet khác. JCRE sẽ tự động thực hiện deselect() Applet hiện tại.
- Khi có lỗi khi thực hiện deselect, JCRE sẽ tiếp nhận lỗi, và tại thời điểm đó, applet đã được deselect.

Kiến thức mình mới đọc và thử nghiệm, có thể hiểu chưa hoàn chỉnh và chính xác. Các bạn có ý kiến đóng góp cho mình chỉnh sửa nha.

5 nhận xét:

 1. Yên tâm là không có ai đâu

  Trả lờiXóa
 2. Rất hay ! Có thể trao đổi với mình qua skype : tuansyaz

  Trả lờiXóa
 3. Anh ơi cho em hỏi làm thế nào để đưa 1 applet vào smart card vây anh?
  Mong anh giúp đỡ !!!!

  Trả lờiXóa